ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรม