ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด