ในวันที่ 22 กันยายน 2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลนำเสนอผลการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุพนม