ในวันที่ 29 กันยายน 2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ร่วมการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินของสถานศึกษา ITA

ณ ห้องประชุมมเหศักดิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการประเมินโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A