ในวันที่ 29 กันยายน 2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ร่วมการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินของสถานศึกษา ITA

ณ ห้องประชุมมเหศักดิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการประเมินโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.