ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดอนตาล ณ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร