ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดอนตาล ณ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.