ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ IEP โรงเรียนดอนตาลวิทยา อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วัน เวลา และรายละเอียดการรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ หากมีข้อสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.dontanwit.ac.th หรือโทรศัพท์ 042-689088