ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ PISA Like ตามโครงการ KKU Smart Learning โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น