ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลดอนตาล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนรวมใจห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ให้
ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม มีนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา