ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิดอนตาลวิทยามุกดาหารได้มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ระดับละ ๒ ทุน เป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา