ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองทุน CCF เพื่อพัฒนาเด็กในการกำกับดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ได้มอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา