ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต