ตัวชี้วัดย่อยที่10.1เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน