ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส