Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: news

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เด็กและเยาวชนรวมใจห่างไกลยาเสพติด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 25…

Read More

นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

     ในระหว่างวันที่ 18-19 มีน…

Read More

การทดสอบสมรรถนะ PISA Like

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 25…

Read More

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)

ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2…

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ

ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 256…

Read More

สนามสอบธรรมศึกษา

ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 โ…

Read More