สร้างขวัญกำลังใจตัวแทนนักกีฬาในการเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43