แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1)