ในวันอังคารที่18สิงหาคม 2563 เวลา13.00น.  นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 จำนวน38คน ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชน”โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด” ตามที่เทศบาลตำบลดอนตาล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทงด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ให้ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม
ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร