วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมตาลฟ้า มีคณะครูจาก 30โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งเป็นกลุ่มแยกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 5 สาระประกอบด้วย สารที่1การอ่าน สาระที่2การเขียน สาระที่3การเขียน การฟัง การดูและการพูด สาระที่4หลักภาษาไทย สาระที่5วรรรคดีและวรรณกรรม