ในวันที่ 12 กันยายน 2563 คุณครูสนอง ซาเสน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อสงเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเองสู่อาชีพและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล