ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สภานักเรียน โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ตามมาตรการการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับสถานศึกษาของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน