โรงเรียนดอนตาลวิทยายินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 5 ท่าน คือ 1.นายวิชญะ  สุนทรส  ครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาจีน2.นายแสงสุรีย์ อินผิว ครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาอังกฤษ3. นายรัฐนันท์ ทุมเพ็ง ครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาไทย4.นางสาวโชติกานต์  แท่นทอง ครูผู้ช่วย สอนสังคมศึกษา5. นางสาวอารีรัตน์ ทองเภา ครูผู้ช่วย สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความปิติยินดียิ่ง