ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 ด้วยโรงเรียนดอนตาลวิทยา นําโดยผอ.ภักดี สมคะเณย์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา ดําเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างบ้านกับโรงเรียน