วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา เดินทางไปให้กําลังใจคุณครูกอบกาญจ์ คําพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ ณ โรงเรียนบ้านคําหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี