ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม English Camp กิจกรรม Prom และกิจกกรม Field Trip เพื่อส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)