ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม เดอสิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ โดย บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน