22 ก.พ.2561 ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดมุกดาหารได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ “Day camp” ให้กับนักเรียนแกนนำทุน ซี.ซี.เอฟ และนักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น และอนามัยเจริญพันธุ์ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ สุขภาวะทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์
โดยการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการสร้างบทบาทของแกนนำนักเรียนทุน ซี.ซี.เอฟ และนักเรียนแกนนำกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถสื่อสารถึงนักเรียนคนอื่นๆ ดังนี้
1. การสื่อสารแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในเรื่องทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. วิธีการหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่การบังคับทางเพศ
3. วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ และการหาทางเลือกที่เหมาะสมถ้าวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นองค์การกุศลที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้าง        การมีส่วนร่วมทางสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตของประเทศ

ภาพ : ครูรุ้งกาญจน์ แสงจรัสวงษ์
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย