-ประกาศผู้ชนะการประกวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ม.ปลาย

-ประกาศผู้ชนะการประกวดบ้านพักครู

-ประกาศผู้ชนะการประกวดหนังสือเรียน