-พรบ.การศึกษาแห่งชาติปี62

-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ ๓)

-พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐