Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่วันที่ 6-18 กรกฎาคม 2564

Read More

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน …

Read More

มูลนิธิดอนตาลวิทยามุกดาหาร

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน …

Read More

รายงานตัวออนไลน์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้ดำเนินกา…

Read More