กลุ่มอำนวยการ

  • งานสำนักงานผู้อำนวยการ

  • งานบุคคล

  • งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • งานประชาสัมพันธ์