คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP ร่วมประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน เพื่อความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป