ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่วันที่ 6-18 กรกฎาคม 2564